REGULAMENTUL PACIENTULUI INTERNAT

Obiectul regulamentului

Prezentul act reglementează drepturile și obligațiile, precum și regulile la care trebuie să se supună pacientul, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat internat în cadrul Spitalului Municipal Motru, în vederea rezolvării unei probleme de sănătate.

Scopul regulamentului

Scopul regulamentului este de a crea un cadru reglementat de conduită atât în sarcina pacientului, cât și conduita la care are dreptul din partea angajaților, colaboratorilor spitalului.

Dispoziții generale

    Prin pacient se înțelege persoana care utilizează serviciile de sănătate ale spitalului. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare. Pacientul, pe perioada spitalizării, este obligat să respecte regulile de conduită cuprinse în prezenta, pentru o bună desfășurare a activității medicale și pentru asigurarea unor condiții optime și de siguranță.

Internarea în unitatea sanitară

Programul de internare pentru pacienții programați este dimineața, în zilele lucrătoare între orele 8:00-10:00.

Persoana ce urmează a fi internată se va prezenta nemâncat, nebăut, pentru a se putea recolta probele biologice, la nevoie.

La internare, pacientul va avea asupra lui următoarele documente:

-act de identitate în original și copie;

-pentru copii, certificat de naștere și copie;

-biletul de internare de la medicul de familie sau medical specialist;

-cardul  de sănătate sau adeverință de la CAS, dovada calității de asigurat (cuponul de pensie sau adeverință de la locul de muncă conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 903/2007, certificat de naștere, adeverință de la școală, ajutor social);

-analize, radiografii precedente sau alte bilete de externare anterioare;

-cană, tacâmuri;

-papuci de casă, pijama și/sau halat;

-materiale pentru asigurarea igienei personale (săpun, prosop, periuță de dinți);

Pacienții internați prin ambulatoriul de specialitate au obligația de a respecta indicațiile de internare primite de la cabinetul medical.

Pacienții se mai pot interna prin Unitatea de Primiri Urgențe, caz în care vor respecta indicațiile primite la acest serviciu.

Reguli de conduită în cadrul spitalului

In cadrul secțiilor, pacienții au obligația să respecte programul de activități de mai jos:

06:00 – 06:30 – trezirea pacienților, măsurarea funcțiilor vitale, tratamentul de dimineață

06:30 – 07:30 – toaleta pacienților, pregătirea saloanelor și bolnavilor pentru vizită

08:45 – 09:00 – servirea micului dejun

09:00 – 12:00 – vizita medicilor, tratamente, analize, consultarea medicului curant în secții

12:30 – 13:00 – servirea prânzului

14:00 – 16:00 – program de odihnă

16:00 – 19:00 – vizita medicilor, potrivit indicaților medicului curant sau a șefului secției/compartimentului

17:00 – 18:30 – consultarea medicului de gardă, contravizită, tratamentul de seară

17:30 – 18:00 – servirea cinei

22:00 – 06:00 – programul nocturn de somn

22:00 – 06:00 – tratamente de noapte sau de urgență, la nevoie

Programul de contravizită este specific fiecărei secții.

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa.

Pacienții au obligația de a respecta indicațiile personalului medical cu privire la tratamentul prescris sau investigațiile la care trebuie să fie supuși, de a urma instrucțiunile indicate de personalul medical referitoare la administrarea medicației și orele de tratament.

Rudele și apropiații pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

Pacienții au obligația să aibă comportament, limbaj decent în raport cu personalul medical/auxiliar fără agresiuni fizice/ verbale.

Părăsirea saloanelor este permisă numai cu înștiințarea prealabilă a personalului secţiei/compartimentului. Intrarea pacienţilor în zone cu risc epidemiologic foarte ridicat în alte saloane este strict interzisă.

În perioada vizitelor medicale, pacienții se vor găsi în saloane.

De asemenea pacienții au obligația:

-de a proteja bunurile spitalului pe toată perioada internării și de a anunța personalul unității, în cazul în care constată defecțiuni/deficiențe;

-de a preda spre păstrare la biroul de internări obiectele și bunurile de valoare;

-de a nu fuma în incinta unității;

-de a nu introduce, comercializa băuturi alcoolice, substanțe toxice și/sau stupefiante în spital;

-de a nu întreprinde activități de convingere religioasă/politică;

-de a nu depozita în salon bagajele personale sau alte obiecte de îmbrăcăminte la vedere;

-de a păstra în timpul vizitei medicale telefoanele mobile pe silențios și de a nu folosi aparate electronice (camere de filmat, aparate foto, laptop, etc.);

-de a menține ușa salonului închisă, aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;

-de a nu păstra flori în salon;

-de a păstra curățenia, ordinea și integritatea tuturor obiectelor existente în salon.

La externare pacientul va preda în bune condiții echipamentul din dotarea salonului, asistentei.

Este interzisă depozitarea în salon, pe noptiere, pe pervazul geamului sau în afara acestuia de alimente sau sticle cu băuturi. Hrana pacientului adusă de către aparținători, se va depozita numai în frigiderele din cadrul secției care au această destinație. Hrana adusă de aparținători va fi pentru uzul imediat.

Spitalul nu își asumă răspunderea față de nerespectarea regimului alimentar indicat de medicul curant și nici față de condițiile de păstrare a alimentelor aduse de aparținători.

Servirea mesei se va face în salon/în sala de mese respectând orarul de masă, normele de igienă și curățenie.

Efectuarea zilnică a igienei generale sau parțiale conform indicațiilor personalului medical este obligatorie. În cazul celor imobilizați, toaleta zilnică se va efectua de către personalul auxiliar, în acest caz, vizitatorii vor părăsi salonul.

Manevrarea de către pacienți a instalațiilor de oxigen sau a aparaturii medicale este INTERZISĂ. În contact cu mâinile unse cu diferite uleiuri sau vaselină există pericol de explozie.

Este strict interzisă folosirea telefoanelor mobile în spaţiile unde există avertizarea “Deranjează aparatura medicală” Utilizarea aparatelor electronice se va face fără a deranja pacienții din salon sau actul medical.

Pacienții au obigația respectării politicii de mediu a spitalului. În acest sens fiecare pacient va avea în vedere ca orice gunoi sau resturi menajere produs de către acesta să fie aruncat doar în coșurile marcate pentru colectarea selectivă a deșeurilor (hârtie, sticlă, PET, deșeuri menajere).

Este obligatorie spălarea mâinilor cu apă și săpun la intrarea și ieșirea din salon, după folosirea grupului sanitar, înainte și după servirea mesei sau după diverse activități.

Ieșirea din secție în vederea consulturilor interclinice sau pentru investigații se va face cu avizul personalului medical și însoțit de persoane special desemnate (asistent medical, infirmier, brancardier).

Este interzis accesul pacienților, aparținătorilor în zonele interzise accesului public: bloc operator, sala de nașteri, săli de tratament, sterilizare, laboratoare, birou documente secrete, magazii, depozite, bloc alimentar.

FOCG a pacientului în perioada spitalizării se păstrează la nivelul cabinetelor personalului medical (medici, asistenți) respectând confidențialitatea datelor personale și medicale conform Ord. nr. 46/2003. Accesul pacientului la FOCG, direct prin aparținători legali și prin intermediul medicilor nominalizați de pacient se face în conformitate cu Legea nr. 46/2003, OMS nr. 386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului și Legea nr. 487/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Circuitul FOCG de la internare până la externare: birou internări – secție – birou internări/externări – statistică – arhivă.

Drepturi și obligații

Pe timpul internării, pacientul se bucură de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare și beneficiază de serviciile medicale și de îngrijire acordate de personalul spitalului. Categoriile de drepturi reglementate de Lege sunt:

– Dreptul la informația medicală

– Dreptul la consimțământul pacientului privind intervenția medicală

– Dreptul la confidențialitate și la viață privată al pacientului

– Drepturi în domeniul reproducerii

– Dreptul la tratament și îngrijiri medicale

– Dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală

– Dreptul la externare voluntară

Aceste drepturi stabilite prin Legea nr. 46/2003 și Ordinul nr. 386/2004, sunt afișate pe panourile fiecărei secții și pot fi luate la cunoștință de fiecare pacient.

Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați

Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi se realizează după cum urmează:

– Luni – vineri: 15:00-20:00 (cu exceptia intervalulu de servire a mesei)

– Sâmbătă, duminică și zilele de sărbători legale: 10:00-20:00 (cu exceptia intervalulu de servire a mesei)

Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 1 persoana şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp. În situaţia prevăzută mai sus, pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 30 de minute/vizitator/zi.

Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară. Programul de vizită afișat se va respecta întocmai.

Este interzis pentru vizitatori sau însoțitori să se așeze pe paturile pacienților. Spațiul de socializare destinat vizitatorilor este sala de mese sau holul din cadrul secției. Vizitatorii au obligația de a respecta întocmai prevederile Regulamentului privind accesul persoanelor în Spitalul Județean de Urgență. În cazuri justificate, medicul curant, respectiv medicul de gardă are dreptul de a limita timpul de vizită. Spitalul își rezervă dreptul de a modifica pe termen limitat reducerea/modificarea programului de vizită.

Sancțiuni

Pentru nerespectarea regulamentelor și normelor de conduită internă a spitalului, pacienții răspund în fața legii pentru prejudicii cauzate altor pacienți, respectiv spitalului.

Nerespectarea prevederilor cu privire la fumatul în unitate se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei potrivit legislației în vigoare (Legea nr. 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor de tutun,  art. 10, lit. a)

Nerespectarea prezentului regulament poate atrage după sine externarea pacientului.

Nerespectarea de către aparținători a programului și condițiilor de vizită a secției, dă drept conducerii de a suspenda orice vizită a aparținătorilor pe perioada internării pacientului.