CONSULTATII IN AMBULATORIU REALIZATE IN ANII 2012-2014

Nr. Crt. CABINET NR. CONSULTATII
2012 2013 2014
1 CHIRURGIE GENERALA 2248 2538 2274
2 MEDICINA INTERNA 1899 2130 2345
3 MEDICINA MUNCII 3000 2850 3077
4 OBSTETRICA-GINECOLOGIE 2699 3021 2642
5 DERMATOVENEROLOGIE 0 1392 2081
6 OFTALMOLOGIE 0   1430
7 PEDIATRIE 0 0 110
  Total 9846 11931 13959


PACIENTI EXTERNATI IN ANII 2012-2014 - SPITALIZARE CONTINUA

Nr. Crt. SECTIA/COMPARTIMENT NR. PACIENTI EXTERNATI
2012 2013 2014
1 CHIRURGIE GENERALA 1019 1253 934
2 OTORINOLARINGOLOGIE(O.R.L.) 335 298 226
3 ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 50 44 32
4 OBSTETRICA-GINECOLOGIE 1183 980 687
5 NEONATOLOGIE 193 174 107
6 MEDICINA INTERNA 2270 1867 1695
7 NEUROLOGIE 529 554 436
8 PEDIATRIE 1400 1300 1246
9 CRONICI 455 477 538
10 R.M.F.B. 633 607 553
  Total 8067 7554 6454


PACIENTI EXTERNATI IN ANII 2012-2014 - SPITALIZARE DE ZI

Nr. Crt. SECTIA/COMPARTIMENT NR. PACIENTI EXTERNATI
2012 2013 2014
1 CHIRURGIE GENERALA 56 232 238
2 OTORINOLARINGOLOGIE(O.R.L.) 0 0 2
3 OBSTETRICA-GINECOLOGIE 193 286 251
4 MEDICINA INTERNA 501 1020 1319
5 NEUROLOGIE 12 44 61
6 PEDIATRIE 241 511 711
7 CAMERA DE GARDA 99 915 573
8 URGENTE - CPU   0 987
  Total 1102 3008 4142


ACTIVITATEA STRUCTURILOR DE URGENTA - CENTRU DE PRIMIRI URGENTE(C.P.U.)

Nr. Crt. C.P.U. NR. PACIENTI PREZ./TRATATI
2012 2013 2014
1 CONSULTATII 20199 19748 17306
2 TRATAMENTE 12864 15750 8354


EXAMENE PARACLINICE REALIZATE IN ANII 2012-2014

Nr. Crt. STRUCTURA NR. PACIENTI
2012 2013 2014
1 LABORATOR 20254 19235 18122
2 RADIOLOGIE 11075 11123 11329