Documentele necesare pentru internare sunt:

 • Cardul de sanatate/Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate;
 • Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere si cardul de sanatate

Condiţii generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:
Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu:

 • Cardul de sanatate/Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate, cu excepţia urgenţelor;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate
  – pentru copii: Certificatul de naştere;
 • Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 • Formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

CONDITII DE INTERNARE

Internarea se poate efectua astfel:

 • Prin UPU (in cazul urgentelor medico-chirurgicale);
 • Cu bilet de trimitere de la medicul specialist;
 • Cu bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • Cu transfer intraspitalicesc;

La cerere
Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă in regim de:

 • a) spitalizare continuă;
 • b) spitalizare de zi.

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

 • a) urgenţe medico-chirurgicale și situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
 • b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
 • c) tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii;
 • d) alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul şef  de secţie.

Menţionăm că toate internările se fac in concordanţă cu structura de secţii și compartimente pe specialităţi a spitalului.

Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare, paliative şi cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale și chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare și masă.

CONDIŢII PENTRU INTERNARE ÎN SPITAL CU PRIVIRE LA PERSOANE  ASIGURATE

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza recomandării de internare din  partea medicului de familie sau a medicului de specialitate din unităţi sanitare ambulatorii,  aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Excepţie fac urgenţele medicale, bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi  tratament, şi bolile psihice acutizate.

Acte necesare formalităţilor de internare:

- Bilet de internare de la medicul specialist din ambulator sau de la medicul de familie
- Buletin/carte de identitate/certificat de naştere/paşaport (peste 14 ani )
- Certificat nastere (copii sub 14 ani);
- Card de sănătate sau adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate valabilă
Pentru acordarea/prelungirea concediului medical, în afară de cele de mai sus, pacienții  trebuie să aducă obligatoriu şi următoarele :
- Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul zilelor de concediu de  boală primite în ultimele 12 luni
- Xerocopia certificatelor medicale anterioare

INTERNARE DE URGENŢĂ

În cazul în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile  medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să  externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă o urgenţă medicală. La solicitarea pacientului care nu are calitate de asigurat, se poate continua spitalizarea, după  semnarea de către acesta a unui angajamet de plată, document prin care pacientul se angajează  să suporte cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioada spitalizării.

INTERNARE LA CERERE CONTRA COST

Pacientul suportă cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioada spitalizării,  conform decontului primit la externare.
Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de:
Spitalizare de zi –care necesita o supravegherede maxim 12 ore;
Spitalizare continua – mai mare de 24 de ore;

Obiecte necesare la internare:

Obiecte si materiale necesare igienei personale in spital (prosop, sapun,periuta si pasta de  dinti ,pieptene, halat, papuci).

Important!

La internare ,comunicati personalului numele,adresa si numarul de telefon al rudei celei mai  apropiate de spital si ca grad de rudenie.
Cand va internati , va rugam sa aduceti reteta cu medicatia pe care o aveti prescrisa de  medicul de familie /medicii specialisti si documente medicale care atesta afectiunile cronice de care suferiti.

CONDITII DE INTERNARE SPECIFICE CONTEXTULUI PANDEMIEI DE COVID - 19

Conform Ordinului nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru  organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a  listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri  confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de  competenţă, actualizat Spitalul Municipal Motru este spital de nivel 3 și se pot interna atât pacienți confirmați COVID-19, precum și pacienți NON-COVID. Mentionăm că activitatea de la nivelul spitalului se desfășoară în condiții de siguranță,  luându-se toate măsurile pentru protecția pacienților, circuitele fiind separate de  activitatea COVID din cadrul spitalului. Accesul pacienților NON COVID în secțiile  spitalului se realizează separat față de pacienții confirmați COVID.

CONDIȚII DE INTERNARE

Spitalul acordă asistență medicală în regim de:
• spitalizare continuă NON COVID;
• spitalizare continuă COVID;
• spitalizare de zi;
• spitalizare de zi – evaluare POST COVID.

SPITALIZARE CONTINUA NON COVID

Documente necesare pentru internare:
1. Certificatul de vaccinare anti SARS-CoV-2 (pentru pacienții care au fost  vaccinați);
2. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini;
3. Cardul de sănătate/Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate;
4. Biletul de internare de la medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie;
5. Dovada calității de asigurat prin adeverința de la locul de muncă cu mențiunea că s-a  plătit contribuția la C.A.S., adeverință eliberată de CJAS de domiciliu sau cupon de  pensie. Calitatea de asigurat va fi verificată la Biroul de Internări/Externări prin  accesarea site-ului cnas.ro;
6. Pacienții neasigurați, care acceptă internarea vor achita la externare contravaloarea  serviciilor oferite, în baza decontului de cheltuieli;
7. În cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat, solicită o intervenție medicală care  nu se află pe lista serviciilor medicale spitalicești decontate de sistemul de asigurări  sociale de sănătate, pacientul va achita contravaloarea serviciilor, în baza decontului  de cheltuieli;
8. Documente privind istoricul medical al pacientului
• Rezultate analize anterioare
• Scrisori medicale
9. Efecte pacienți (bunuri și obiecte minimum necesare) – pentru igiena personală și 
imbrăcăminte spital.

SPITALIZARE CONTINUA COVID – 19

Documente necesare pentru internare:
1. Rezultat eliberat de unitate medicală cu: – PCR-SARS CoV2 pozitiv
– Test antigentic SARS CoV2 pozitiv
2. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini
3. Cardul de sănătate/Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate
4. Documente privind istoricul medical al pacientului
• Rezultate analize anterioare
• Scrisori medicale
5. Efecte pacienți (bunuri și obiecte minimum necesare) – pentru igiena personala și 
îmbrăcăminte spital

SPITALIZARE DE ZI

Documente necesare:
1. Certificatul de vaccinare anti SARS-CoV-2 (pentru pacienții care au fost 
vaccinați)
2. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini
3. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate
4. Documente privind istoricul medical al pacientului
o Rezultate analize anterioare
o Scrisori medicale

SPITALIZARE DE ZI – EVALUARE POST COVID-19

Documente necesare:
1. Rezultat eliberat de o unitate medicala cu – PCR-SARS CoV2 pozitiv
– Test antigentic SARS CoV2 pozitiv
2. Cartea de identitate
3. Cardul de sănătate/Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate
4. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist

CONDITII DE EXTERNARE
INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

Daca pacientul solicita concediu medical acesta se elibereaza numai in baza unei Adeverinte  de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni.
Biletul de iesire, scrisoarea medicala, retetele, concediile medicale, biletele de trimitere (acolo unde este cazul) se ridica de catre pacient/apartinatorul legal/parinte, pe baza actului  de identitate.
În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi  comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înaintea zilei externării. 
Pacientul va prezenta obligatoriu la externare cardul de sanatate si cartea de identitate. 
Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală . Aceştia din urmă  vor transmite scrisoarea medicală medicului de familie.
Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Recomandari de ingrijire la domiciliu (dupa caz);
 • Recomandari pentru ingrijiri paliative (dupa caz);

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant  consemnează în foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în 
cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Urmarirea pentru o perioada de timp, in conditii ambulatorii, a pacientilor externati

Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în registrul de internări.
Se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
Se va elibera scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

Pacientul va primi informaţii scrise despre:
1. afecţiunea de care suferă,
2. planul de tratament, planul de ingrijiri
3. posibile complicaţii,
4. regimul igieno-dietetic,
5. obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
6. prezentarea de urgenţă la medic (de familie/spital) la orice semn de agravare a bolii,
7. ingrijirea la domiciliu/paleativa, daca este cazul,
8. dispozitivele medicale, daca este cazul

Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:

1. ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
2. ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
3. respectarea planului terapeutic şi de viaţa


Numere de telefon la care se pot obține informații cu privire la pacienții internați:

 • RMFB 0253410003 / 141
 • BOLI INTERNE 0253410003 /135
 • PEDIATRIE 0253410003 /156
 • OBSTRETICA GINECOLOGIE 0253410003 /128
 • CHIRURGIE 0253410003 / 123
 • ORTOPEDIE 0253410003 / 122
 • CRONICI 0253410003 / 137
 • CPU 0253410003 / 118 / 119